Loading..

প্রেজেন্টেশন

০৪ নভেম্বর, ২০২৩ ১১:২১ অপরাহ্ণ

সুচেতনা, একাদশ শ্রেণি, বাংলা প্রথম পত্র।

wkLbdj

GB cvV †k‡l wk¶v_©xiv......

1. Kwe cwiwPwZ ej‡Z cvi‡e;

2. c„w_exi Mfxi AmyL ev wech©†qi welq e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e;

3. c„w_exi wech©q †gvKv‡ejvq cÖMwZkxj gvby‡li mvabv I Ae`v‡bi ¯^iƒc weশ্লে­lY Ki‡Z cvi‡e|